Friday, July 31, 2015

第一个365
/

第 365 天

我 依 然 在 观 察

我 依 然 在 守 护

/那 你 呢                                                                                                             每一天都是第365天

Friday, July 24, 2015

真心 想

我只是想恨你 但我做不到 你知道嗎


我真心想恨你
但我辦不到
我便恨自己


我真心想恨你
但我做不到
我便更愛你
 


                                                                                                                                          真心想念 「我们 」

Monday, July 06, 2015

自 己
                         ﹁
 只  唯  是  其  很
 有  一  ﹃  實  多
 自  會  自       时
 己  阻  己  真  候
   。 礙  ﹄  正    ’ 
 ﹂  你  這  跨  你
       好  一  不  以
       好  關  過  為
       過    。 的  跨
       日              不
       子              過
       的                     
        

Friday, July 03, 2015
如果 有一天

你发现 你病了

癌细胞 都在体内扩散

你会 有什么感觉啊
                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                    「 空 」